Vakuutussuhde kassaan

Vakuutetuksi kassaan

Kassan vakuutetuksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt. Vakuutussuhdetta on haettava 2 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta tai osakkaan liittymisestä toimintapiiriin. Vakuutetun vakuutusmaksu on 1,5 prosenttia vakuutetun osakkaalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta.

Määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö hyväksytään kassassa vakuutetuksi, jos vakuutussuhde tulee kestämään vähintään 6 kuukautta.

Kassan toimintapiiri

Kassan toimintapiirin muodostavat seuraaviin työnantajiin työsuhteessa olevat henkilöt, jotka työskentelevät Mänttä-Vilppulassa: 

1. Sulzer Pumps Finland Oy (1598585-0) 

2. Javasko Oy (0605346-1) 

3. Javasko Machines Oy (2770253-9)

Kassan toimintapiiriin kuuluvat lisäksi seuraavat ryhmät alla mainituin edellytyksin:

Eläkeläisvakuutetut – osakkaan palveluksesta suoraan eläkkeelle jäävät henkilöt voivat halutessaan jatkaa vakuutussuhdetta. Edellytyksenä on henkilön yhtäjaksoinen vakuutussuhde kassassa vähintään 20 vuotta ennen eläkkeelle jäämistä. Vakuutussuhteen jatkamisesta on ilmoitettava yhden kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta. Eläkkeelle siirtyvällä tarkoitetaan näissä säännöissä vakuutettuja, jotka siirtyvät vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle.

Eläkeläisvakuutetun vakuutusmaksu on 1,5 prosenttia eläketulostaan. Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saavalta henkilöltä peritään vakuutusmaksu sekä palkasta että eläkkeestä.

Muu vakuutettu - Kassan toimintapiiriin kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja työttömyysturvalain mukaisiin ns. työttömyyspäivärahan lisäpäiviin ja heidät on irtisanottu työnantajan palveluksesta taloudellisista tai tuotannollisista syistä, ja he ovat olleet kassan vakuutettuja ennen työsuhteen päättymistä vähintään 20 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä. Muun vakuutetun vakuutussuhde kassassa on vapaaehtoinen ja halukkuus vakuutussuhteeseen on ilmaistava yhden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Vakuutussuhde muuttuu eläkeläisvakuutussuhteeksi vakuutetun saatua eläkepäätöksen. Muun vakuutetun on ilmoitettava siitä kassan hallitukselle yhden kuukauden kuluessa.

Muun vakuutetun vakuutusmaksu on 1,5 prosenttia hänen työttömyyskorvauksensa bruttosummasta.

Kassan hallitus toteaa vakuutussuhteen ehtojen täyttymisen ja päättää vakuutussuhteen alkamisesta.